Welcome To Ireland Vinayaka Temple


Facebook

Active IVT Executive Committee Members

  • Dr. K. Srinivasan (President)
  • Mr. Viswanathan Vaidyanathan (Secretary)
  • Mr. Bhanu Prakash Darbha (Treasurer)
  • Mr. Bala Krishnan
  • Mr. Kumar Subramanian
  • Mr. Amarendra Darisa
  • Mr. Shankar Gopalakrishnan
  • Mr. Madhu Bhaskaran
  • Mr. Sriram Sundar